Årsmötesprotokoll 2017

Protokoll fört vid 2017 års årsmöte med Uppsala Basket onsdagen den 26 april kl. 18.30 samt återupptaget årsmöte den 7 juni kl. 19.00 på IFU Arena.

Närvarande: Enligt deltagarförteckning som upprättades vid årsmötet fanns det 20 röstberättigade medlemmar.

§ 1. Ordföranden Staffan Persson hälsade samtliga närvarande välkomna till 2017 års årsmöte med Uppsala Basket.

§ 2. Mötet ansågs vara stadgeenligt utlyst.

§ 3. Dagordningen fastställdes med korrigeringen att paragraf 11 behandlas före paragraf 10.

§ 4. Till val av ordförande för mötet utsågs Ulf Pettersson och till sekreterare utsågs Thomas Tjäder.

§ 5. Till justeringsmän att justera protokollet jämte ordföranden samt att fungera som rösträknare på årsmötet utsågs Ludvig Edström och Tore Jonsson.  

§ 6. Staffan Persson redogjorde för genomförd verksamhet under det gångna året samt redovisade Eric Hoh föreningens balans- och resultaträkning.

§ 7. Revisorernas granskningsrapport lästes upp och rekommenderades att styrelsen får ansvarsfrihet för det gångna året. 

§ 8. Årsmötet tillstyrkte ansvarsfrihet för styrelsen.

§ 9. För det kommande verksamhetsåret fastställdes medlemsavgiften oförändrat till 100 kr för studerande och 200 kr för vuxen. Ny familjeavgift för en familj (inkl. två barn) fastställdes till 400 kr/familj.

§ 10. Enligt beslut behandlas paragraf 11 före paragraf 10. Enligt förslag som presenterats föreslås att föreningens verksamhetsår detta år förlängs med 6 månader till den 30 juni och därmed ges en verksamhetstid på 18 månader. Skälet härför är att verksamheten bedrivs över två kalenderår och att det därför blir svårare att överblicka föreningens ekonomi. Nuvarande verksamhetsår (1 jan 2017 – 31/12 2017) förlängs således med 6 månader. Innevarande verksamhetsår avslutas därmed den 30 juni 2018.

Det innebär vidare att årsmötet som hålls i april varje år, från och med kommande verksamhetsår skall genomföras senast under september månad 2018.

§ 11. På grund av föreningens svaga ekonomi, underströk den tillträdande och föreslagna styrelsen att den avgående styrelsen under en övergångstid (högst en månad) kvarstår i syfte att inleda en intern rekonstruktion av föreningen med målet att skriva ner föreningens skulder.

Den avgående styrelsen accepterade detta i och med att det ligger i allas intresse att hitta en konstruktiv lösning snarast för föreningen. Med anledning härav, ajournerades föreningens årsmöte.

§ 12. Ordföranden Ulf Pettersson förklarade det ajournerade årsmötet från den 26 april återupptaget. Uppsala den 7 juni 2017 på IFU Arena.

Närvarande: Enligt deltagarförteckning som upprättades vid årsmötet fanns det 15 röstberättigade medlemmar.

§ 13. Ordföranden i valberedningen, Jan Nordström, föreslår att till ny ordförande utses Daniel Fixelius. Två ledamöter i styrelsen, Eric Hoh och Viktor Petrovski har ytterligare ett år kvar på sina mandat.

Till nya i styrelsen föreslås Erik Strandgren, Camilla Douhan och Conny Karlsson.

I fyllnadsval på ett år föreslås Thomas Lönnström. Dessutom föreslog valberedningen att utse Lars Mellwing till suppleant

Årsmötet beslöt att bifalla valberedningens förslag.

§14. Staffan Persson redovisade de åtgärder som vidtagits av styrelsen sedan den 26 april inom ramen för föreningens interna rekonstruktion. Sammantaget har föreningens skulder reducerats med 1 096093 kr, bestående i huvudsak av efterskänkning av likviditetslån samt reduktion av leverantörsskulder.   

§ 15. Till valberedning utsågs Jan Nordström, Staffan Söderqvist och Anders Wallin med Jan Nordström som sammankallande.

§ 16. Till val av revisor utsågs auktoriserade revisorn Jonas Mårtensson. Denne i sin tur utser biträdande revisor.

§ 17. Avgående ordföranden Staffan Persson uttryckte sitt stora tack till spelarna för deras enastående insatser under de gångna två åren då laget var det enda i Basketligan som spelade utan spelarimporter. Ett stort tack riktades även till styrelsen och funktionärer samt sponsorer som möjliggjort fortsatt spel under denna säsong med de begränsade resurser som stått till buds.

§ 18. Ordförandeklubban överräcktes till den tillträdande ordföranden, Daniel Fixelius, som uttryckte sitt tack för det förtroende som visats honom och de nya styrelseledamöterna samt konstaterade Daniel att arbetet nu drar i gång i syfte att skapa en ekonomi så att Uppsala Basket också den kommande säsongen blir ett lag att räkna med.

§ 19. David Fixelius förklarade därmed årsmötet avslutat.

 

Vid protokollet               Justeras


Thomas Tjäder              Ulf Petterson

Justeras:

Ludwig Edström             Tore Jonsson