KFUM Uppsala Basket Herr kallar till årsmöte

Medlemmar i KFUM Uppsala Basket Herr kallas härmed till årsmöte

den 30 september kl 16:00 i Fyrishov.

Dagordning vid årsmöte för KFUM Uppsala Basket Herr


Söndag 30 september 2018


1 Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.


2 Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.


3 Fastställande av dagordning.


4 Val av ordförande samt sekreterare för mötet.


5 Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.


6 Styrelsens verksamhetsberättelser samt resultat- och balansräkningar för det senaste verksamhetsåret.


7 Revisorernas berättelse över Styrelsens och sektionerna/gruppernas förvaltning under det senaste räkenskapsåret.


8 Fråga om ansvarsfrihet för Styrelsen för den tid revisionen avser.


9 Fastställande av medlemsavgifter.


10 Val av:


a/ Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för en tid av ett år.


b/ Halva antalet övriga ledamöter i Styrelsen för en tid av 2 år.


c/ Två revisorer jämte suppleant för en tid av 1 år. I detta val får inte Styrelsens ledamöter delta.


d/ Tre ledamöter i valberedningen för en tid av 1 år, av vilka en skall vara sammankallande.


11 Behandling av förslag som väckts av Styrelsen eller röstberättigad medlem minst 21 dagar, dock för förslag om stadgeändring eller upplösning av föreningen, minst 30 dagar före mötet. Förslag föreligger från styrelsen om stadgeförändring.


12 Övriga frågor. Fråga av ekonomisk natur får inte avgöras om den ej finns med på dagordningen för mötet