Uppsala Basket kallar till föreningsstämma

Samtliga medlemmar i Uppsala Basket kallas till extra föreningsstämma enligt följande.

Samtliga medlemmar i Uppsala Basket kallas till extra föreningsstämma enligt följande.

 

Tid: Torsdagen den 20 december 2018 klockan 18.00

Plats: Fyrishov, Olympia-rummet

 

Dagordning:

 

1.         Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2.         Fråga om föreningsstämmans utlysande.

3.         Fastställande av dagordning.

4.         Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5.         Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6.         Styrelsens redogörelse för Föreningens ekonomiska läge.

7.         Fyllnadsval av:

-          Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

-          Ledamot av styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

-          Suppleanter till styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

 

- Mötets avslutande