Kallelse till återupptagande av ajournerad föreningsstämma

Samtliga medlemmar i KFUM Uppsala Basket Herr kallas till återupptagande av ajournerad föreningsstämma från 2018-12-20.

Samtliga medlemmar i KFUM Uppsala Basket Herr kallas till återupptagande av ajournerad föreningsstämma från 2018-12-20.

 

Medlemmar kallas dessutom till föreningsmöte samma dag och plats kl. 18.30 eller direkt efter föreningsstämmans avslutning. Information om föreningens ekonomiska läge.

 

Tid: Torsdagen den 31 januari 2019 klockan 18.00

Plats: Fyrishov, Olympia-rummet

 

Dagordning:

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om föreningsstämmans utlysande.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt rösträknare.

6. Styrelsens redogörelse för Föreningens ekonomiska läge.

Mötet ajournerades och beslutades att styrelsen kallar till återupptagande.

7. Fyllnadsval av:

- Föreningens ordförande, tillika Styrelsens ordförande för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

- Ledamot av styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

- Suppleanter till styrelsen för tiden till nästa ordinarie årsstämma avhållits.

 

- Mötets avslutande