Uppsala Basket kallar till föreningsmöte

Samtliga medlemmar i KFUM Uppsala Basket Herr kallas till föreningsmöte 2019-02-18.

Tid: Måndagen den 18 februari 2019 klockan 18.30

Plats: Fyrishov, Olympia-rummet

 

 

Dagordning:

 

1. Upprop och fastställande av röstlängd för mötet.

2. Fråga om föreningsmötets behöriga utlysande.

3. Fastställande av dagordning.

4. Val av ordförande samt sekreterare för mötet.

5. Val av justeringsmän som jämte ordförande skall justera mötesprotokollet, samt vara rösträknare.

6. Styrelsens redogörelse för föreningens ekonomiska läge.

7. Styrelsens förslag till beslut gällande konsekvenser av det ekonomiska läget.

8. Mötet avslutas.